Požehnanie príbytku v období Zjavenia Pána

Blíži sa sviatok Zjavenia Pána (6. január). V prípade, že by ste si svoje príbytky chceli so svätenou vodou požehnať sami, ponúkame vám kompletný text tejto súkromnej pobožnosti.

Všetci členovia rodiny sa na požeh­nanie pripravia nielen vnútorným úmyslom, ale je vhodné, aby aj sláv­nostnejšie oblečenie napomáhalo vydvihnúť význam chvíle požehna­nia. Zhromaždia sa na jednom mies­te, napr. pri stole, na ktorý posta­via zažatú sviecu a ak je možné aj kríž. Ak visí na stene, nemusí sa dá­vať dole. Taktiež je na stole položená aj nádoba so svätenou vodou a krie­da. Modlitbu požehnanie vedie (ak je to možné) otec ako hlava rodiny. Sa­motný obrad môže začať spoločným spevom niektorej z vianočných ko­lied.

O: V mene, Otca i Syna i Ducha Sväté­ho.- Amen.

O: Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. – I s duchom tvojím.

O: Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša (Mt 2, 1-12):

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v ju­dejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od vý­chodu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zba­dali viezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“

(Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor)

O: S radosťou za dar Božieho Syna ve­lebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodi­ne vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svo­je deti.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám pri­niesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tom­to dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všet­ko vďační.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si po­korných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Má­riu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny (možno spome­núť aj mená) medzi svojich spravodlivých v nebi.

O: A teraz sa spolu modlime, ako nás na­učil náš Pán, Ježiš Kristus: Otče náš, …

O: Ako znamenie vzájomnej lásky, úcty a pokoja, dajme si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania: Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svor­nosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchov­né obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otec/matka pokropí svätenou vodou prí­tomných i celý dom, pričom povie: Táto požehnaná voda nech nám pripome­nie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spa­siteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Na horné veraje dvier kriedou napíše: 20 – C + M + B – 12, čo znamená Christus Mansionem Benedicat (Kristus nech po­žehná náš príbytok).

O: Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: Zdravas, Mária… ; Pod tvoju ochranu sa utiekame …

O: Dnes prišla spása do nášho domu. Po­koj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.

O: V mene Otca i Syna i Ducha Sväté­ho. Amen.

 (Určené pre súkromnú pobožnosť)