Fotopríspevok: Rorátne sväté omše

Aj počas aktuálneho adventného obdobia môžete prichádzať do nášho farského chrámu na rorátne sv. omše ráno o 6.00 (každý pondelok, stredu a piatok). Chuť ráno vstať a stretnúť sa s Pánom počas takejto špeciálnej sv. omše nech vám dodajú fotografie z dnešného rána.

 

Snímky: Miro Klimek

Čo sú to vlastne rorátne sväté omše:

Rozvoj liturgie kráčal ruka v ruke so stále sa zväčšujúcou slobodou Cirkvi po Milánskom edikte v roku 313. V súvislosti s postupným vznikom a rozvojom prežívania mystérií Ježiša Krista sa formuje aj liturgický kalendár. V ňom sa postupne objavujú aj sviatky Ježišovej Matky, ktorú nebolo možné vynechať v spomienke a slávení života Ježiša Krista. Jej úcta sa datuje už od prvých kresťanských čias. Niet sa čo diviť, že veriaci v túžbe po väčšej zbožnosti si osobitným spôsobom všímajú Matku Ježiša Krista. A tak aj v liturgickom kalendári sa postupne udomácňujú dni jej sviatkov. Prvé vzývanie Márie nachádzame už v 3. alebo začiatkom 4. storočia. Práve tu sú už prvé stopy mariánskych sviatkov, a to najmä na Východe.

Podľa východných teológov Mária je najobľúbenejším zrkadlom Božieho tajomstva. Pri nej môžeme najlepšie prerozjímať tajomstvo Božieho vtelenia, ako ústrednej výpovede našej viery. Práve v adventnom období rímska liturgia slávi plán spásy, v ktorom milosrdný Boh povolal patriarchov a pripútal si ich zmluvou lásky. Knihy Starého zákona predpovedajú Kristov príchod, a „čoraz častejšie ukazujú na postavu ženy, Matky Vykupiteľa“ (LG 55), totiž postavu Panny Márie, ktorú Cirkev velebí ako radosť Izraela a vznešenú dcéru Siona. V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii.

Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.

Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v advente. Vždy sa slávila v bielej farbe počas celého adventu. Touto svätou omšou sa u veriacich Cirkvi obnovovala túžba, ktorou praotcovia očakávali príchod Vykupiteľa.

Túto svätú omšu môže kňaz slúžiť aj po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu v adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa, samozrejme s osobitnými čítaniami na každý deň. Rorátnu svätú omšu možno slúžiť aj tak, že sa berie omša zo dňa, pred ktorou sa spieva Anjel Pána a antifóna Rorate. Z pastoračných dôvodov, a možno aj ako odpoveď na komerciu, ktorá zatláča Advent masívnou kampaňou Vianoc už dobre že nie od septembra, je dobré sláviť Roráty a vrátiť Advent do nášho života.

Zdroj: TK KBS