Spoločenstvo sv. Archanjela Rafaela

SAR 002
Zameranie a cieľ:
Spol. sv. Archanjela Rafaela patrí medzi charizmatické spoločenstvá, ktorých hlavnou náplňou je modlitba, evanjelizácia a služba. Jeho členovia sa stretávajú týždenne v malých skupinách a mesačne na spoloč. stretnutí, kde prichádzajú kňazi a formou prednášok a katechéz sa im ponúka duchovný rast.

SAR 001Na Sekčove je 7 členov. Cieľom spoločenstva je, aby členovia a ostatní veriaci i neveriaci naplno prežívali Božiu lásku a vedení Duchom Svätým, podporenú modlitbou sa každý zapojil rôznou službou – podľa toho, ku ktorej ho Boh povolal – do života farnosti. Dôraz sa predovšetkým kladie na to, aby každý najprv zodpovedným a príkladným kresťanským životom žil vo svojej rodine, na pracovisku a vo svojom okolí, tzn. aby svojim životom vydával svedectvo o živom Kristovi.

Charakteristika činnosti: Spoločenstvo okrem modlitieb za potreby a problémy jednotlivcov aj farnosti sa aktívne zapája do života farnosti podľa aktuálnych potrieb.

Stretávame sa vždy v utorok večer po sv. omši v Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II., na Sekčove,

v čase od 19,00 – 21,00 hod.

Záujemcovia sú vítaní a môžu k nám prísť. V tomto čase sa uskutočňuj evanjelizačné semináre.

Jednotliví členovia sú aktívni: – v Klube seniorov – v ružencovom bratstve okrem aktivít vo farnosti naši členovia organizujú evanjelizačné semináre a prednášky aj v iných farnostiach (Fintice, Solivar, Sídl. III., Humenné, Červenica pri Sabinove).SAR 003

Toto spoločenstvo patrí k Hnutiu Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorej hlavným koordinátorom je kňaz o. Peter Brodek z Nitry. V rámci našej arcidiecézy našim koordinátorom je kňaz o. Imrich Degro z Košic.

Kontakt:

František Luterančík – vedúci spoločenstva,

Kendice 267, 08201 Kendice

Tel: 0940 796 303