Centrum JP II.

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. (ďalej len CVČ) so sídlom v Prešove Námestie Krista Kráľa 3 a Švábska 22 poskytuje deťom a mladým vo veku od 5 do 25 rokov, ako aj rodičom priestor na aktívne využívanie voľného času. Činnosť sa delí na pravidelnú (záujmové útvary), príležitostnú (rôzne podujatia), spontánnu (klubovne, herne, počítačová miestnosť a iné) a prázdninovú (tábory).

ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠK.ROKU 2016/2017

 

Základné informácie v školskom roku 2016/2017:

 1. Prihlasovať sa do záujmových útvarov je možné do 13. septembra 2016 od pondelka do štvrtka v čase od 17.00 h – do 19.00 h., vypísaním žiadosti a čestného vyhlásenia.
 2. Prihlásiť sa je možné na jeden záujmový útvar. V žiadosti je potrebné uviesť ako náhradný jeden alebo dva záujmové útvary pre prípad, že sa záujmový útvar pre nízky počet prihlásených neotvorí.
 3. Úvodné stretnutia jednotlivých záujmových útvarov budú prebiehať od 6. septembra 2016 do 9. septembra 2016 formou otvorených hodín podľa dohody
 4. Pravidelná záujmová činnosť začína od 19. septembra 2016 a končí 20. júna 2017 (alebo po dohode s vedením CVČ).
 5. Členom CVČ sa stáva fyzická osoba:
 6. a) odovzdaním vypísanej a podpísanej žiadosti alebo odoslaním online žiadosti z web stránky CVČ najneskôr do 13. septembra príslušného kalendárneho roka (v prípade neplnoletých detí musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom);
 7. b) zaplatením poplatku;
 8. c) vypísaním čestného vyhlásenia, ktorým dáva súhlas na započítanie do zberu údajov danému zariadeniu;
 9. d) prihlásenie sa na základe žiadosti je záväzné na celý školský rok.
 10. Poplatky:
 11. a) poplatok sa skladá z dvoch časti:

ad 1 – zápisné (informácia o výške je zverejnená ne web stránke CVČ pri ponuke záujmových útvarov alebo osobne v CVČ);

ad 2 – podľa skutočnej dochádzky 1€ za hodinu;

viac.TU

Žiadosť o prijatie: TU

Čestné vyhlásenie: TU