10. výročie Rady pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny

V najnovšom Kuriéri si nájdete článok Ak Pán nestavia dom od pani Magdy Fričovej, členky Rady pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny. Z priestorových dôvodov sa ostatné dva texty k ich desiatemu výročiu síce do Kuriéra nedostali, no ponúkame vám ich teraz na našej stránke.

Ak Pán nestavia dom…

Iste každému z nás je známa druhá časť tohto evanjeliového citátu. My sa snažíme stavať dom pomoci a solidarity už desať rokov. Áno, uplynulo práve desať rokov od pôstneho ob­dobia v roku 2003, keď sme prvý raz 20 rodi­nám poskytli potravinovú pomoc.

Začínali sme s neistotou, s mnohými otáz­nikmi. No s dôverou v Pána sme si vrave­li: „Nevieme, či do toho ísť, ale skúsme. Ak to Boh požehná, pôjde to. Ak je to iba „náš projekt“, dielo od ľudí, rozpadne sa. Za tých desať rokov nám bolo poslaných do cesty zhruba 90 rodín, ktoré potrebovali finanč­nú, potravinovú či sociálno-právnu pora­denskú pomoc.

Pomohli sme, teraz stoja na vlastných

V súčasnosti máme v databáze Rady pre núdzne a mnohodetné rodiny 63 rodín. Je pre nás zarmucujúce, že asi polovica z nich je tam od vzniku Rady a ich situácia sa nemení. Potešujúce pre nás je, že časť rodín potrebu­je pomoc jeden, či dva roky a potom sa sna­žia s Božou pomocou samostatne zvládnuť finančné problémy, zamestnať sa a nebyť zá­vislí na cudzej pomoci. Keďže sa sociálno-e­konomická situácia stále zhoršuje, len za po­sledný polrok nám pribudlo do databázy viac ako desať nových rodín. Spočiatku sme riešili iba potravinovú pomoc, finančnú vý­pomoc na zaplatenie liekov či nájmu za byt. Posledné dva roky, odkedy máme na fare sociálnu poradkyňu z Košickej arcidiecéz­nej charity, ktorá tu pracuje dva dni v týždni, okruh riešených problémov sa značne roz­šíril. Ide najmä o sociálno-právne poraden­stvo, vymáhanie výživného, riešenie exekú­cií, dohodnutie splátkových kalendárov…

Za posledných desať rokov sme aj s vašou pomocou zorganizovali rôzne akcie na pomoc núdznym. Dva razy v roku Akcia Kilo, trikrát týždenne výber a delenie peká­renských výrobkov, konkrétna mesačná po­moc formou pridelenia stravných lístkov, po­sledné dva roky aj sociálno-právne poraden­stvo dva razy v týždni, piatková potravino­vá pomoc od birmovancov vždy jednej ro­dine, finančná výpomoc pre deti základnej a strednej školy formou nákupných pouká­žok na školské pomôcky raz ročne, uvítanie štvrtého dieťaťa v ktorejkoľvek rodine našej farnosti bez ohľadu na finančnú situáciu ro­diny formou darčeka pre novonarodené die­ťa, päťkrát v roku organizovanie búrz, kto­rých výťažok ide na nákup stravných lístkov (na meno Mária, všetkých svätých, Vianoce, Veľká noc, Deň matiek), finančná výpomoc na koncoročné výlety a kresťanské letné tá­bory pre deti. Príležitostne prideľujeme po­traviny, drogériu či obuv – podľa ponuky od podnikateľov, maloobchodných alebo veľ­koobchodných sietí.

Nie dať rybu, ale naučiť ich loviť

V súčasnosti sa zamýšľame nad duchov­nou pomocou rodinám a ich vedeniu k zodpovednosti, aby hlavne deti vyrasta­júce v núdznych rodinách získavali čo naj­kvalitnejšie vzdelanie a pracovné návyky. Určite je dôležité prebudiť v nich zodpo­vednosť za svoju vieru a hľadanie pomo­ci nielen u ľudí, ale hlavne u najvyššieho správcu materiálnych i hmotných dobier.

Chceme sa poďakovať z úprimného srdca všetkým našim dobrodincom, lebo bez Božieho požehnania a vašej pomoci by sme nedokázali urobiť nič. Sme vďační za vaše príspevky do pokladne: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť…“, za darované strav­né lístky, za to, že nakupujete, možno pre vás i nie najpotrebnejšie veci, aby ste nám po­mohli zúročiť našu snahu, ktorú dávame do organizovania búrz. Povzbudení sme aj prí­kladom núdznych a mnohodetných rodín, ktoré prijali viac detí a predsa sa snažia, ne­odmietnu žiadnu pomoc ani nám, ani ostat­ným rodinám. Predovšetkým vám však ďa­kujeme za vaše rady a modlitby. Ak ste mno­hokrát nespokojní a pohoršení nad tým, komu pomáhame, nešuškajte to. Príďte nám oznámiť, v láske, konkrétny poznatok, akút­ny problém či zneužívanie pomoci. Pomáha­te našim blížnym, ktorí často majú menej ta­lentov, menej darov, možno viac detí, mož­no majú menej zdravia a menej možnos­tí zamestnať sa – a to sa môže stať každému z nás. Chceme však konať zodpovedne a ne­nechať chudobných a chorých bez pomoci a povšimnutia, aj napriek tomu, že možnosť zneužitia tu stále je a bude.

Viete za koho položil Ježiš Kristus život na kríži? Za luhárov, zlodejov, smilníkov, le­nivcov, nactiutŕhačov. Položil ho za hriešni­kov, ktorí si to vôbec nezaslúžili a nezaslú­žia, pretože opätovne sľubujú, padajú, vstá­vajú a opakovane upadajú do tých istých hriechov. Položil ho za Teba i za mňa a vôbec toho nie sme hodní. Avšak nezabúdajme, že mať medzi sebou chudobných, chorých, smutných, znamená mať možnosť v nich po­máhať samotnému Kristovi.

Na úmysel, aby sme dokázali budo­vať aj ďalej jeho dielo s jeho pomocou a požehnaním – pozývame vás spoločne s nami sláviť ďakovnú svätú omšu v nede­ľu 14. apríla o 11.00.

Rada pre núdzne a mnohodetné rodiny

Magdaléna Fričová

 

Bohu vďaka!

„Človek v živote potrebuje rozličných ľudí….Prístav, v ktorom nájde útočisko počas búrky, aj suseda, u ktorého sa zastaví len preto, že je taký krásny deň“ (K. Depoortere)

Človek potrebuje človeka, prístav, studňu. Navzájom sa potrebujeme, všetci sa potrebujeme. Keď sme s otcom pred nedávnom pílili drevo, na konci, alebo aj pred prestávkou, vždy, aj pri inej práci, zvolá: „Bohu vďaka!“ V každej službe, práci, poslaní potrebujeme zastať, pozrieť sa, zhodnotiť, poďakovať.

„Desať“ má svoj význam. Zákon má desať prikázaní. Na obidvoch rukách máme desať prstov. Najmenej desať osôb patrí k zhromaždeniu synagógy. Desiatok patrí Bohu. Harfa má desať strún. Podobenstvo o desiatich pannách, desať rokov služby….

Bohu vďaka, pretože je to dar, milosť. Ježišova praktická škola lásky. Všetci vieme, že blaženejšie je dávať ako prijímať, a že chudobných vždy máme medzi sebou. Zdá sa, že čím ďalej tým viac. Práve preto má veľký význam žiť ďalej „charitas“ v našich farnostiach. Bohu vďaka, že Božie (nie naše) dielo trvá a cez nás, nech už sme kdekoľvek On môže konať.

Želám všetkým, ktorí toto chápu a majú obetavé a ochotné srdce veľa síl, nadšenia pre túto službu a vynachádzavosti pre lásku. Bohu vďaka!

d. o. Bartolomej

 

Desať rokov služby ľudí s veľkým srdcom

Desať rokov v živote malého dieťaťa je vlastne iba akýsi začiatok, také malé životné jubileum. Desať rokov služby blížnemu a núdznemu je však čosi ušľachtilé – možno malé jubileum na počet rokov, no svojím poslaním obrovské Božie dielo, za ktorým stoja ľudia s úžasným zápalom nezištne pomáhať a slúžiť.

Presne toľko funguje pri našom farskom úrade aj Rada pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny. Pri zrode tejto myšlienky stál duchovný otec Bartolomej, ktorému sa pri tejto príležitosti chceme osobitne za všetko poďakovať, ako aj ľudia ochotní venovať čas svojho ja aj niekomu inému – nie iba sebe a vlastnej rodine. Pán Boh zaplať patrí aj súčasným členom Rady na čele s duchovným otcom Marekom. Títo bratia a sestry spoločne zdieľajú problémy rodín, ktoré sa z akýchkoľvek príčin dostali do ťažkej sociálnej, často neriešiteľnej, situácie.

Pán Ježiš povedal, že bez odmeny nezostane nik, kto blížnemu podá pohár vody z lásky. Ďakujeme každému, kto za tie roky prispel týmto rodinám, či už formou príspevku do pokladničky v kostole, stravným lístkom, potravinami v rámci Akcie Kilo, povzbudením, radou, modlitbou Ďakujú vám deti, ktorým ste vďaka pripraveným darčekom, rozžiarili očká pod vianočným stromčekom.

Nech je pre vás povzbudením každá slza vďaky rodín, s ktorými sa dokážete podeliť, aj keď sami neoplývate prebytkom. Vďaka všetkým za citlivé srdce a otvorené dlane. Nech vaše rodiny požehnáva náš Nebeský Otec, ktorý vidí aj v skrytosti.

Za rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny,

Jozef Peržeľ